Politica de confidențialitate

Informații generale:

Confidențialitatea datelor dvs. personale este una dintre principalele preocupări ale AZAFRAN S.R.L. – cu sediul în Dumbrăvița, județul Timiș, strada Danaide, nr. 40.

Prin urmare, AZAFRAN S.R.L. urmărește în permanență asigurarea prelucrării datelor cu caracter personal în strictă conformitate cu principiile privind protecția datelor.

Prezenta politică de confidențialitate vizează datele cu caracter personal ale clienților  AZAFRAN S.R.L. și ale celorlalți Utilizatori ai acestei pagini de internet. Prin date cu caracter personal se înțelege orice informație privind o persoană fizică identificată sau identificabilă, colectată prin intermediul acestei pagini de internet, mancurry.ro

Scopul prelucrării datelor:

Prelucrarea datelor în alte scopuri decât cele contractuale și legale, o vom realiza numai în funcție de alegerile dvs.

Prin completarea datelor în formularele disponibile pe mancurry.ro, Utilizatorul declară și acceptă necondiționat ca datele sale personale să fie incluse în baza de date a AZAFRAN S.R.L. și își dă acordul, în mod expres și neechivoc, ca toate aceste date personale să fie stocate, utilizate și prelucrate.

Datele dumneavoastră cu caracter personal furnizate voluntar, pe orice cale pusă la dispoziție pe mancurry.ro, sunt prelucrate de către AZAFRAN S.R.L. în următoarele scopuri:

DE INFORMARE

Vom utiliza datele cu caracter personal pentru buna desfășurare a activității și acest scop poate include, după caz, următoarele:

 • Recepționarea de comenzi sau cereri plasate prin mijloace electronice;
 • Procesarea comenzilor sau cererilor plasate prin mijloace electronice;
 • Oferirea de răspunsuri la întrebări, cu privire la comenzi, bunuri și servicii;
 • Soluționarea reclamațiilor, anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la o comandă, la bunurile sau serviciile achiziționate;
 • Rezolvarea comenzilor anulate sau a problemelor de orice natură, referitoare la o comandă, la bunurile și/sau serviciile achiziționate;
 • Pentru îmbunătățirea serviciilor noastre, putem colecta și utiliza anumite informații în legătură cu comportamentul Utilizatorului, vă putem invita să completați chestionare de satisfacție, putem realiza statistici în ceea ce privește analiza de piață, monitorizarea vânzărilor dar și comportamentul Clientului/Utilizatorului;
 • Pentru apărarea intereselor noastre legitime, vă vom transmite informații pentru a ne proteja drepturile și activitatea comercială. Acestea pot include: măsuri de protecție a paginii de internet, prevenire și gestionare a altor riscuri diverse;
 • Dispoziții legale.
 1. Pentru îndeplinirea obligațiilor legale care revin în sarcina AZAFRAN S.R.L. în contextul serviciilor prestate, prin procesarea solicitărilor dvs. formulate prin intermediul acestei pagini de internet, sau telefonic, sau efectuarea verificărilor și formalităților aferente încheierii contractului de prestări servicii cu AZAFRAN S.R.L. 

Prin completarea datelor în formularele disponibile pe mancurry.ro, Utilizatorul declară și acceptă necondiționat ca datele sale personale să fie incluse în baza de date a AZAFRAN S.R.L. și își dă acordul, în mod expres și neechivoc, ca toate aceste date personale să fie stocate, utilizate și prelucrate.

 1. Pentru desfășurarea relației contractuale dintre AZAFRAN S.R.L. și dumneavoastră, inclusiv în scopul executării contractului de prestări servicii, facturării și distribuirii facturilor, informarea Utilizatorilor privind situația comenzilor, rezolvarea anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la o comandă, la bunurile și sau serviciile achiziționate; corespondenței cu dumneavoastră, recuperării eventualelor creanțe, precum și protejării oricărui interes legitim al AZAFRAN S.R.L. , pe cale administrativă sau judiciară, cesiunii de creanțe către terțe părți, primirii și gestionării solicitărilor formulate de către dumneavoastră, precum și conformării cu cerințele legale privind arhivarea.
 2. În scopul evaluării gradului dumneavoastră de satisfacție cu privire la produsele/serviciile AZAFRAN S.R.L.

DE MARKETING

Vom utiliza datele cu caracter personal pentru buna desfășurare a activității și acest scop poate include, după caz, următoarele:

 • Trimiterea de Newslettere și/sau alerte periodice, prin folosirea poștei electronice (e-mail, SMS, telefon).
 1. Pentru activități de marketing direct şi publicitate pentru produsele și serviciile AZAFRAN S.R.L.
 2. În scopul determinării și evaluării intereselor și preferințelor dumneavoastră, utilizând mijloace automate și/sau neautomate, în vederea generării de oferte personalizate. Prelucrarea datelor dvs. în acest scop prezintă beneficiul de a vă oferi un serviciu cât mai apropiat de nevoile și interesele dvs., dar și de a vă sugera unele alegeri cu privire la produsele/serviciile AZAFRAN S.R.L.

Prelucrarea datelor în alte scopuri decât cele contractuale și legale, o vom realiza numai în funcție de alegerile dvs.

Temeiul juridic al prelucrării datelor:

Prelucrarea datelor cu caracter personal în scopurile de mai sus are la bază:

 1. Obligațiile legale care incumbă în sarcina AZAFRAN S.R.L. ca urmare a operațiunilor efectuate prin intermediul acestei pagini de internet sau telefonic;
 2. Încheierea, respectiv executarea contractului de prestări servicii încheiat cu AZAFRAN S.R.L. ;
 3. Interesul legitim al AZAFRAN S.R.L. de a-și promova produsele și/sau serviciile;

Societatea are un interes legitim atunci când prelucrarea are loc în cadrul relației cu un client, când prelucrează date cu caracter personal în scopuri de marketing direct, pentru a preveni frauda sau pentru a asigura securitatea rețelei și a informațiilor în sistemele informatice.

 1. Consimțământul dvs. în ceea ce privește activitățile de marketing/publicitate și alte prelucrări pentru care legislația în domeniu prevede obligativitatea obținerii consimțământului.

În măsura în care v-ați exprimat consimțământul cu privire la prelucrarea datelor, aveți dreptul de a-l retrage în orice moment.

Durata prelucrării datelor:

Datele cu caracter personal sunt stocate în vederea prelucrării lor pe durata necesară atingerii scopurilor de prelucrare menționate mai sus și ulterior, potrivit cerințelor din politicile noastre interne și în conformitate cu cerințele legale.

Perioada de reținere pentru datele confirmate de Utilizator nu expiră automat, datele fiind șterse manual la cererea scrisă a Utilizatorului.

Dezvăluirea datelor cu caracter personal:

În contextul îndeplinirii scopurilor de prelucrare, AZAFRAN S.R.L. poate dezvălui datele astfel colectate către partenerii săi contractuali, către afiliații săi, către persoanele împuternicite care prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal pe seama AZAFRAN S.R.L. ori către autoritățile publice centrale/locale, în următoarele cazuri:

 • pentru administrarea, întreținerea, personalizarea și îmbunătățirea acestei pagini de internet, și a serviciilor derulate prin intermediul acesteia;
 • pentru îndeplinirea unor obligații contractuale de către AZAFRAN S.R.L. , cum ar fi servicii de relaționare cu clienții, de imprimare şi trimitere de facturi, etc.;
 • pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță;
 • pentru transmiterea de materiale cu caracter publicitar/promoțional, în condițiile și limitele prevăzute de lege;
 • atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege.

Atenție! AZAFRAN S.R.L. nu colectează date cu caracter personal clasificate ca și date sensibile, în conformitate cu prevederile articolului 9.1 din REGULAMENTUL CE nr. 679 din 27 aprilie 2016.

Nu colectăm informații cu privire la:

– Originea etnică – Opiniile politice – Credințele religioase sau filosofice – Apartenența sindicală – Date genetice sau biometrice – Date medicale – Date despre viața sau orientarea sexuală

Transferul datelor cu caracter personal:

Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transferate pe teritoriul României către societățile afiliate AZAFRAN S.R.L. sau către diverși împuterniciți ai AZAFRAN S.R.L. , fie către entități care asigură garanții de securitate corespunzătoare, drepturile dumneavoastră conform prezentei politici de confidențialitate nefiind afectate în vreun mod negativ. Datele dumneavoastră cu caracter personal nu pot fi transferate în afara României, în statele membre ale UE sau în afara UE.

Furnizarea datelor cu caracter personal:

Furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesară pentru ca dumneavoastră să puteți beneficia de oferte cu privire la produsele/serviciile AZAFRAN S.R.L. sau pentru a putea gestiona solicitările dumneavoastră cu privire la încheierea sau executarea contractelor cu subsemnata. Refuzul furnizării datelor cu caracter personal poate avea drept consecință imposibilitatea beneficierii de serviciile menționate mai sus.

Măsuri de protejare a datelor:

AZAFRAN S.R.L. va aplica în utilizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal măsurile tehnice și organizatorice necesare în vederea asigurării securității acestora, protejării împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat.

Drepturile de care beneficiați:

În legătură cu această prelucrare de date, aveți dreptul de a solicita accesul la datele dumneavoastră cu caracter personal, rectificarea sau ștergerea acestora sau restricționarea prelucrării, dreptul de a vă opune prelucrării în limitele și condițiile prevăzute de lege, precum și dreptul la portabilitatea datelor. De asemenea, dacă alegeți să oferiți consimțământul dumneavoastră cu privire la anumite prelucrări, aveți dreptul să-l retrageți în orice moment.

 • Dreptul de acces înseamnă că aveți dreptul de a obține o confirmare din partea noastră că prelucrăm sau nu datele dumneavoastră, iar dacă da, să vă oferim acces la aceste date precum și informații despre cum sunt prelucrate;
 • Dreptul la opoziție vizează dreptul de a vă opune prelucrării datelor personale atunci când prelucrarea acestora deservește un interes public ori un interes legitim al nostru;
 • Dreptul la rectificare se referă la corectarea fără întârzieri nejustificate, a datelor personale inexacte;
 • Dreptul la ștergere/dreptul de a fi uitat înseamnă că aveți dreptul să vă ștergem datele colectate fără întârzieri nejustificate, în oricare din următoarele situații: nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, v-ați retras consimțământul și nu există alt temei juridic pentru prelucrare, vă opuneți prelucrării, datele au fost colectate ilegal, datele trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
 • Dreptul la restricționarea prelucrării poate fi exercitat dacă se contestă exactitatea datelor pe o anumită perioadă, suficientă pentru verificarea datelor, dacă prelucrarea este ilegală dar nu se dorește ștergerea datelor doar restricționarea, în cazul în care AZAFRAN S.R.L. nu mai are nevoie de datele personale în vederea prelucrării însă ni le cereți pentru apărarea unui drept în instanță, dacă v-ați opus prelucrării pentru intervalul de timp cât se verifică dacă drepturile legitime prevalează asupra drepturilor dumneavoastră.

Contact și suport privind datele dumneavoastră:

Toate aceste drepturi le puteți exercita printr-o cerere scrisă, datată, semnată și transmisă către AZAFRAN S.R.L. prin e-mail la adresa contact@mancurry.ro

În plus, aveți dreptul de a depune plângeri la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau la instanțele de judecată, în cazul în care considerați că AZAFRAN S.R.L. v-a încălcat vreun drept în baza prevederilor legale.

Dreptul de modificare:

Mâncurry își rezervă dreptul de a modifica această declarație de protecție a datelor cu caracter personal în conformitate cu dispozițiile legale. În situația în care legislația în vigoare va suferi modificări, vă vom informa cu prioritate.